Kategoriler

Kvkk - Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ  için kişisel verilerin korunması, büyük önem arz etmekte olup, şirketimizin öncelikleri arasındadır. Bu hususta en önemli yön ise, işbu Politika ile yönetilen; şirketimizde çalışanların, alt işveren çalışanlarının, iş başvurusu yapanların, stajyerlerin, ziyaretçilerin, tedarikçilerin, üçüncü kişilerin ve müşterilerin kişisel verilerinin korunması oluşturmaktadır. 
T.C Anayasası’nın 20’nci maddesine göre, herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bir Anayasal hak olan kişisel verilerin korunması konusunda, ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ işbu Politika ile yönetilen; çalışanların, alt işveren çalışanlarının, iş başvurusu yapanların, stajyerlerin, ziyaretçilerin, tedarikçilerin, üçüncü kişilerin ve müşterilerin kişisel verilerinin korunmasına gerekli özeni göstermekte ve bunu bir şirket politikası haline getirmektedir.  
Bu kapsamda, ilgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için ATILGAN TOPTAN TEKSTİL  AŞ., tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. 
Bu Politika ’da kişisel verilerin işlenmesinde ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ’nin benimsediği ve aşağıda sıralanan temel ilkelere ilişkin çalışmalar yapılmaktadır: 
Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme, 
Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma, 
Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme, 
Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme, 
Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme, 
Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme, 
Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,  
Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma, 
Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma, 
Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme.   
1.2.POLİTİKA’NIN AMACI
Bu Politikanın temel amacı, ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen idari ve teknik sistemler konusunda şirketimizde çalışanların, alt işveren çalışanlarının, iş başvurusu yapanların, stajyerlerin, ziyaretçilerin, tedarikçilerin, üçüncü kişilerin ve müşterilerin kişisel verilerinin güvenliğini sağlamaktır. 
1.3.KAPSAM 
Bu Politika; ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ’de, çalışanların, alt işveren çalışanlarının, iş başvurusu yapanların, stajyerlerin, ziyaretçilerin, tedarikçilerin, üçüncü kişilerin ve müşterilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.  
1.4.POLİTİKA’NIN VE İLGİLİ MEVZUATIN UYGULANMASI 
Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili yasal düzenlemeler öncelikle uygulanacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda,    ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir. İş bu Politika, ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kuralların ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ uygulamaları kapsamında somutlaştırılarak düzenlenmesinden oluşturulmuştur. 
1.5.POLİTİKA’NIN YÜRÜRLÜĞÜ  
ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ tarafından uygulanacak olan iş bu Politika  ………………… tarihinde yürürlüğe girecektir.  
2.1.KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI 
2.1.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler 
ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.
(i) Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan Teknik Tedbirler 
 ATILGAN TOPTAN TEKSTİL tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır: 
ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamında kurulan sistem Bilgi İşlem Departmanı tarafından denetlenmektedir. 
Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği şirket Genel Müdürüne raporlanmaktadır.   
(ii) Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan İdari Tedbirler 
ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ  tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır: 
Çalışanlar, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir. 
ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ’nin yürütmekte olduğu tüm faaliyetler kapsamında tüm birimlerin gerçekleştirmiş olduğu ticari faaliyetler analiz edilerek, kişisel veriler tanımlanmış, veri işleyenler tespit edilmiş, görev tanımları yapılmış, her biri ile veri işleyen sözleşmesi imzalanmış ve görevlendirmeleri yapılmıştır.
ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ’nin tüm birimlerinin yürütmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri; 6698 sayılı KVK Kanunu’nun aradığı kişisel veri işleme şartlarına uygun bir biçimde belirlenmiştir. Ayrıca İş birimi bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerinin sağlanması için ilgili birimlerdeki veri işleyenler özelinde farkındalık yaratmak ve uygulama kurallarını belirlemek amacıyla gerekli idari tedbirler şirket içi politikalar ve eğitimler yoluyla hayata geçirilmektedir.  
ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ  ile çalışanlar arasındaki hukuki ilişkiyi ortaya koyan iş sözleşmelerine, işyeri iç yönetmeliğine, yasaya aykırı olarak kişisel verileri işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğü getiren kayıtlar konulmakta ve bu konuda çalışanların farkındalığı artırılmakta ve denetimleri gerçekleştirilmektedir. 
2.1.2. Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler 
 ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ kişisel verilerin tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek için korunacak verinin niteliği, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır. 
 (i) Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan Teknik Tedbirler 
ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır: 
Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir. 
İş birimi bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak erişim ve yetkilendirme teknik çözümleri devreye alınmaktadır.  
Erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir. 
Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir. 
Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.  
Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir. 
Kişisel verilerin toplandığı uygulamalardaki güvenlik açıklarını saptamak için düzenli olarak güvenlik taramalarından geçirilmektedir. Bulunan açıkların kapatılması sağlanmaktadır. 
(ii) Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan İdari Tedbirler 
 ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır: 
Çalışanlar, kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler konusunda eğitilmektedir. 
İş birimi bazında kişisel veri işlenmesi hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak şirket içinde kişisel verilere erişim ve yetkilendirme süreçleri tasarlanmakta ve uygulanmaktadır.  
Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri KVK Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler (veri işleyen sözleşmesi) alınmaktadır. 
ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ tarafından kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere (gizlilik sözleşmesi); kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler eklenmektedir. 
2.1.3. Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması 
 Kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek için teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. 
 (i) Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan Teknik Tedbirler 
ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ tarafından kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır: 
Kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için teknolojik gelişmelere uygun sistemler kullanılmaktadır. 
Teknik konularda uzman personel istihdam edilmektedir. 
Saklanma alanlarına yönelik teknik güvenlik sistemleri kurulmakta, alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir. 
Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir biçimde yedekleme programları kullanılmaktadır. 
Kişisel verilerin bulunduğu veri depolama alanlarına erişimler loglanarak uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri ilgililere anlık olarak iletilmektedir.  
(ii) Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan İdari Tedbirler 
ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ tarafından kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır: 
Çalışanlar, kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak konusunda eğitilmektedirler. 
ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ tarafından kişisel verilerin saklanması konusunda teknik gereklilikler sebebiyle dışarıdan bir hizmet alınması durumunda, kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı ilgili firmalar ile imzalanan sözleşmelere (gizlilik sözleşmesi); kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlanacağına ilişkin hükümlere yer verilmektedir.  
2.1.4. Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi 
ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ  6698 sayılı KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ  iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir. 
2.1.5. Kişisel Verilerin Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler 
ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ  6698 sayılı KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir. 
KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.  
2.2. VERİ SAHİBİNİN HAKLARININ GÖZETİLMESİ VE TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ 
 ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ  kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.  
 Kişisel veri sahipleri aşağıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak  ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ  ‘ye iletmeleri durumunda ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ  talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak, KVK Kurulunca bir ücret öngörülmesi hâlinde,  ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ  tarafından KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel veri sahipleri; 
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
2.3. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI  
6698 sayılı KVK Kanunu ile birtakım kişisel veriler hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem taşımaktadır. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.  
ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ   tarafından 6698 sayılı KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ   tarafından kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve  ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ   bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadı
2.4. İŞ BİRİMLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KONUSUNDA FARKINDALIKLARININ ARTTIRILMASI VE DENETİMİ  
ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ  kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için iş birimlerine gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır. 
 ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ ’nin iş birimlerinin mevcut çalışanlarının ve iş birimi bünyesine yeni dahil olmuş çalışanların kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığının oluşması için gerekli sistemler kurulmakta, konuya ilişkin ihtiyaç duyulması halinde profesyonel kişiler ile çalışılmaktadır. 
ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ ‘nin iş birimlerinin kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik yürütülen eğitim sonuçları Yönetim Kuruluna raporlanmaktadır. Firmamız bu doğrultuda ilgili eğitimlere, seminerlere ve bilgilendirme oturumlarına yapılan katılımları değerlendirmekte ve gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırma olup İlgili mevzuatın güncellenmesine paralel olarak eğitimlerini güncellemekte ve yenilemektedir. 
2.5. ALT İŞVEREN ÇALIŞANLARI, STAJYERLER VE TEDARİKÇİLER’İN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KONUSUNDAKİ FARKINDALIKLARININ ARTTIRILMASI VE DENETİMİ  
ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ  Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemeye, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için Alt işveren çalışanları, Stajyerler ve Müşterilerine eğitimler ve seminerler düzenlenmesini sağlamaktadır. 
3– KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR 
3.1. KİŞİSEL VERİLERİN MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN İLKELERE UYGUN OLARAK İŞLENMESİ 
3.1.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme 
ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ  kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda Şirketimiz Kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almakta, kişisel verileri amacın gerektirdiği dışında kullanmamaktadır. 
3.1.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama  
ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaktadır. Örneğin,Firmamız tarafından tarafından; kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerini düzeltme ve doğruluğunu teyit etmelerine yönelik sistem kurulmuştur. 
3.1.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme   
 ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ  meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir.Firmamız Yürütmekte olduğu ticari faaliyet ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işlemekte olup, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan ortaya konulmaktadır. 
3.1.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma 
ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. Örneğin, sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir. 
3.1.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme 
 ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ Kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda,  ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ   öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Gelecekte kullanma ihtimali ile  ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ  tarafından kişisel veriler saklanmamaktadır.
3.2.KİŞİSEL VERİLERİ, KVK KANUNU’NUN 5. MADDESİNDE BELİRTİLEN KİŞİSEL VERİ İŞLEME ŞARTLARINDAN BİR VEYA BİRKAÇINA DAYALI VE BU ŞARTLARLA SINIRLI OLARAK İŞLEME
Kişisel verilerin korunması Anayasal bir haktır. Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. T.C. Anayasası’nın 20. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilecektir. ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ bu doğrultuda ve Anayasa’ya uygun bir biçimde; kişisel verileri, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlemektedir.
3.3. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ   
ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ  6698 sayılı KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında Kişisel Veri Sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenenkişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapmaktadır. 
TC. Anayasası’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ  bu kapsamda, T.C. Anayasası’nın 20. ve 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 11. maddelerine uygun olarak Kişisel Veri Sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır. 
3.5. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ  
ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ   tarafından, 6698 sayılı KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, KVK Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere hassasiyetle uygun davranılmaktadır. 
6698 sayılı KVK Kanunu’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. 
KVK Kanunu’na uygun bir biçimde ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ   tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:  
• Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya 
• Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise; 
Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,  
Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.  
3.6. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 
ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ bu doğrultuda 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. 
3.6.1. Kişisel Verilerin Aktarılması 
ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ  meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilmektedir: 
Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise, 
Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise, 
Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa; 
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,  
ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ ’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise, 
Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise, 
Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,  
Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,  ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ  ’nin meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.
3.6.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması 
ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ   gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki durumlarda üçüncü kişilere aktarabilmektedir.  
• Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya 
• Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise; 
Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde,  
Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından.  
3.7. KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI 
ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir.  
ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ tarafından; KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) kişisel veriler aktarılabilmektedir ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ  bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.
3.7.1. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması 
 ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ   meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise aşağıdaki hallerden birinin varlığı durumunda kişisel verileri Yeterli Korumaya Sahip veya Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkelere aktarabilmektedir: 
Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise, 
Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa; 
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,  
ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ ’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise, 
Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise, 
Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,  
Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ  ‘nin meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.  
3.7.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması 
ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ   gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin özel nitelikli verilerini aşağıdaki durumlarda Yeterli Korumaya Sahip veya Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkelere aktarabilmektedir.  
• Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya 
• Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise; 
Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde,  
Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi kapsamında. 
4 – ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU, İŞLENME 
AMAÇLARI VE SAKLANMA SÜRELER
4.1. KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU 
 ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ  nezdinde; şirketin meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4. maddede belirtilen ilkeler olmak üzere KVK Kanunu’nda belirtilen genel ilkelere ve KVK Kanunu’nda düzenlenen bütün yükümlülüklere uyularak ve işbu Politika kapsamındaki süjelerle (Çalışanlar, Alt işveren Çalışanları, İş Başvurusu Yapanlar, Müşteriler, Tedarikçiler, Ziyaretçiler, Stajyerler ve Üçüncü kişiler) sınırlı olarak aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel veriler, KVK Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilmek suretiyle işlenmektedir. 
KİŞİSEL VERİ 
KATEGORİZASYONU KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMA 
Kimlik Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir, ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası v.b. bilgiler 
İletişim Bilgisi  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler 
Lokasyon Verisi  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişisel veri sahibinin  ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ’nin iş birimleri tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde, şirketin ürün ve hizmetlerinin kullanımı sırasında veya iş birliği içerisinde olduğumuz kurumların çalışanlarının ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ araçlarını kullanırken bulunduğu yerin konumunu tespit eden bilgiler; GPS lokasyonu, seyahat verileri v.b. 
Aile Bireyleri ve Yakın 
Bilgisi  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ  iş birimleri tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde, şirketin sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili veya şirketin ve kişisel veri sahibinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla kişisel veri sahibinin aile bireyleri (örn. eş, anne, baba, çocuk), yakınları ve acil durumlarda ulaşılabilecek diğer kişiler hakkındaki bilgiler  
Fiziksel Mekân 
Güvenlik Bilgisi  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar v.b. 
Finansal Bilgi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlene ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ ’nin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil, malvarlığı verisi, gelir bilgisi gibi veriler 
Görsel/İşitsel Bilgi  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), ses kayıtları ile kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler 
Özlük Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri 
Özel Nitelikli Kişisel 
Veri  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; KVK Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen veriler (örn. kan grubu da dahil sağlık verileri, biyometrik veriler, üye olunan dernek ve sendika bilgisi gibi) 
Talep/Şikâyet Yönetimi 
Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ ’ye yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler 
4.2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ   KVK Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddenin 3. fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel verileri işlemektedir. Bu amaçlar ve koşullar; 
Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ’nin ilgili faaliyette bulunmasının Kanunlarda açıkça öngörülmesi  
Kişisel verilerinizin ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ  tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması  
Kişisel verilerinizin işlenmesinin ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması  
Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; veri sahibinin alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde  ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ  tarafından işlenmesi  
Kişisel verilerin ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ  tarafından işlenmesinin ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ ’nin veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması  
Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla  ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ  meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması   
ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması  
Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler açısından kanunlarda öngörülmüş olması  
Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri açısından ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesidir. 
Bu kapsamda ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ   kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir: 
Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası 
Etkinlik yönetimi 
Tedarikçilerle ve müşterilerle olan ilişkilerin yönetimi 
Alt İşverenlerle olan ilişiklerin yönetimi
ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ  Personel temin süreçlerinin yürütülmesi  
ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ  finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi 
ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ hukuk işlerinin icrası/takibi 
Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası 
Kurumsal yönetim faaliyetlerinin icrası 
Talep ve şikâyet yönetimi 
Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi  
Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, KVK Kanunu kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ   tarafından açık rızanız temin edilmektedir.   
4.3. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ 
ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ   ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır.  
Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ ’nin o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ve uygulamaları ile ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 
Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ ’nin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ ’ye yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.  
5 – ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ   TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN SAHİPLERİNE İLİŞKİN KATEGORİZASYON
ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ   tarafından aşağıda sıralanan kişisel veri sahibi kategorilerinin kişisel verileri işlenmekle birlikte, işbu Politikanın uygulama kapsamı Çalışanlar, Alt işveren çalışanları, İş Başvurusu Yapanlar, Stajyerler, Müşteriler, Tedarikçiler, Üçüncü kişiler ve Ziyaretçiler ile sınırlıdır.  
Aşağıda işbu Politika kapsamında yer alan Çalışanlar, Alt işveren Çalışanları, Stajyerler, İş Başvurusu Yapanlar, Ziyaretçiler, Tedarikçiler, Üçüncü kişiler ve Müşteri kavramlarına açıklık getirilmektedir.   
Aşağıdaki tabloda yukarıda belirtilen kişisel veri sahibi kategorileri ve bu kategoriler içerisindeki kişilerin hangi tip kişisel verilerin işlendiği detaylandırılmaktadır. 
6 ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ   TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARILMA AMAÇLARI
ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ   KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak Politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilir:  
(i) ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ   şirket üst düzey yetkililerine, 
(ii) ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ   Yetkililerine, 
(iii) Hukuken Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına 
(iv) Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine 
Aktarımda bulunulan yukarıda belirtilen kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmektedir.  
7. BÖLÜM
7 – KİŞİSEL VERİLERİN KANUNDAKİ İŞLEME ŞARTLARINA DAYALI VE BU ŞARTLARLA SINIRLI OLARAK İŞLENMESi
7.1. KİŞİSEL VERİLERİN VE ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 
7.1.1. Kişisel Verilerin İşlenmesi 
Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesidir. Açık rıza dışında, aşağıda yazan diğer şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir. 
ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ   tarafından kişisel verilerin işlenmesine yönelik hukuki dayanaklar farklılık gösterse de, her türlü kişisel veri işleme faaliyetinde KVK Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen (genel ilkelere uygun olarak hareket edilmektedir. 
(i) Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması 
Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır. 
Kişisel verilerin elde edilme sebeplerine yönelik işleme amacının (birincil işleme) dışındaki kişisel veri işleme faaliyetleri için (ikincil işleme) işbu başlığın (ii), (iii), (iv) (v), (vi), (vii) ve (viii)’de yer alan şartlardan en az biri aranmakta; bu şartlardan biri yok ise,  ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ   tarafından bu kişisel veri işleme faaliyetleri kişisel veri sahibinin bu işleme faaliyetlerine yönelik açık rızasına dayalı olarak gerçekleştirilmektedir.  
Kişisel verilerin, kişisel veri sahibinin açık rıza vermesine bağlı olarak işlenmesi için, kişisel veri sahiplerinin ilgili yöntemler ile açık rızaları alınmaktadır. 
(ii) Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi 
Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmesi halinde hukuka uygun olarak işlenebilecektir.  
 (iii) Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması 
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. 
(iv) Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması 
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.  
 (v) ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ  ’nin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi 
ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ  veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. 
 (vi) Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi 
Veri sahibinin, kişisel verisini kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde ilgili kişisel veriler işlenebilecektir.  
(vii) Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması 
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde kişisel veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. 
(viii)   ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ  ’nin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması 
Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla  ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ ‘nin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri verileri işlenebilecektir. 
7.1.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi 
ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ   tarafından; özel nitelikli kişisel veriler kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise ancak, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:  
(i) Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,  
(ii) Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından. 
8– BİNA, TESİS GİRİŞLERİ İLE BİNA TESİS İÇERİSİNDE YAPILAN KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ 
ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ   tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ   binalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. 
Güvenlik kameraları kullanılması ve misafir giriş çıkışlarının kayıt altına alınması  ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ   tarafından kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmüş olmaktadır. 
8.1. ATILGAN TOPTAN TEKSTİL AŞ   AŞ’NİN BİNA, TESİS GİRİŞLERİNDE VE İÇERİSİNDE YÜRÜTÜLEN KAMERA İLE İZLEME FAALİYETİ  
Bu bölümde ATIL